شرکت توليدی دنيای گرانول

فیلر

توضیحات مختصر مربوط به فیلر

توضیحات

 

فیلر به عنوان یک پر کننده در فرآیند تولید گرانول مورد استفاده قرار می گیرد .

ویژگی ها

کد محصول 8
مطابقت استاندارد IEC 60502
Operating Temperature 70 °C
Hardness "SHORE" A 60
Stability min 45
Gravity 1.84 gr/cm3
Elongation 120
Tensile 4 n/mm2
توضیحات حجم فروش بر حسب سفارش مشتری است .