محصولات

ردیف

نوع محصول

کدمحصول

OPERATING

HARDNESS

STABILITY

GRAVITY

ELONGATION

TENSILE

UNIT

C

MIN

GR/CM3

%

N/MM2

شماره استاندارد

SHORE"A"

D1895

D638

D638

1

فیلر

WGC-8

*

*

*

1.8

120

3.5-4

2

روکش نصب ثابت

WGC-11

70

81-82

60-62

1.45-1.46

220-230

15.2-15.5

3

روکش افشان مشکی

WGC-13

70

78-79

58-60

1.45-1.46

230-240

13.2-13.7

4

روکش افشان سفید

WGC-13.2

70

78-79

59-61

1.45-1.46

230-240

13.2-13.7

5

روکش رائزه

WGC-13.8

70

84-86

80-82

1.3-1.32

220-235

20-21

6

روکش کواکسیکال سفید

WGC-13.9

70

75-76

59-61

1.38-1.4

245-260

12.8-13.5

7

روکش کواکسیکال مشکی

WGC-13.93

70

75-76

59-61

1.38-1.4

245-260

12.8-13.5

8

عایق افشان

WGC-20

70

80-81

60-62

1.45-1.46

220-230

15.2-15.7

9

بند تخت دو تایی

WGC-20.2

70

79-80

60-62

1.45-1.46

225-235

14.2-14.6

10

عایق نصب ثابت

WGC-24

70

83-84

60-62

1.44-1.45

220-230

16-16.5

11

عایق اتومبیل

WGC-24/A

90

83-84

70-73

1.38-1.39

240-230

18.2-18.7

12

روکش لاستیک

WGC-N11

57-58

1.3-1.31

340-350

10.5-11.5

13

عایق حرارتی

WGC-T2

105

85-86

160-170

1.32-1.33

250-260

20-22

14

روکش مخابراتی

WGC-23

70

78-79

70-72

1.45-1.46

230-240

14.3-15

15

عایق مخابراتی

WGC-GP3

70

83-84

70-72

1.38-1.39

230-240

18.3-18.8